Privātuma politika

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “J Konsult”, reģ.Nr. 40103735702, jur.adrese. Rīga, Augusta Deglava iela 51
– 12, LV-1035 (turpmāk arī – J Konsult). Sniedzot savus datus J Konsult, jūs piekrītat šai Privātuma politikai, kā arī
Pakalpojuma lietošanas noteikumiem.
Lai izmantotu mūsu sniegto pakalpojumu, jums obligāti jāpiekrīt Privātuma politikai un Pakalpojuma lietošanas
noteikumiem.
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp J Konsult un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar J Konsult un/vai
tās personas datu apstrādājiem un/vai lieto J Konsult mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
J Konsult ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek
iegūta, kad Lietotājs iesūta J Konsult savus datus vai J Konsult tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ J Konsult ievāc
šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā J Konsult vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas
datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā.
Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto
pakalpojumu.
Ja J Konsult atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas attiecīgajā mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, J Konsult apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
Pakalpojuma sniegšanas būtība ir šāda, proti, aizpildot anketu, tā un tajā fiksētie personas dati tiek nodoti konkrētiem
pakalpojuma sniedzējiem vai pārdevējiem, lai Lietotājam tiktu piedāvāts vislabākais pieejamais pakalpojums vai prece.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati tiks nodoti tā izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem vai preču pārdevējiem, lai tie var sniegt
Lietotājam pieprasītos pakalpojumus vai preces. Lietotāja personas dati tiks nodoti apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz
J Konsult piedāvāt Lietotājam vislabākos iespējamos pakalpojumus vai preces.
Pakalpojumu sniedzēji vai preču pārdevēji ir tikai tādas kompānijas, kuri ņēmuši oficiālu dalību šai platformai un tie ir un
var būt tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, preču pārdevēji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji
datubāžu programmatūras uzturētāji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības
analītikas pakalpojumu sniedzēji.
Lietotāja personas dati apstrādātājiem tiek iesniegti tikai tādā apjomā, kas ir nepieciešami konkrēta uzdevuma izpildei vai
konkrēto pakalpojumu sniegšanai.
Pakalpojumu sniedzēji un preču pārdevēji, kas ieņēmuši oficiālu dalību šajā platformā, var apstrādāt Lietotāja personas
datus tikai saskaņā ar J Konsult norādījumiem un tie nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez
J Konsult piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Lietotāja datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
aktu (gan nacionālu, gan starptautisku) prasībām un ar J Konsult noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz
jebkuru Lietotāja personas datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.
Lietotāja personas dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, valsts
policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā J Konsult?
Vārds, uzvārds, telefona numurs un/vai e-pasta adrese;
Dati, kurus Lietotājs pats paziņo J Konsult;
Lietotāja IP adreses informācija;

Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
Šī informācija tiek turēta J Konsult serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
J Konsult serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas
informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; •
izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga,
lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.
6. Kādus līdzekļus J Konsult izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
J Konsult var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, aizpildot
speciālu anketu, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. J Konsult arī var saņemt personīgo informāciju no
citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī J Konsult var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai
nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. J Konsult ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem
pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas Privātuma politikas
normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei šajā Privātuma politikā norādītajam mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt
datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs,
protams, var atsaukt). Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī,
tādējādi atļaujot J Konsult apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek
sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot
norādītos saziņas kanālus ar J Konsult. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums
neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai J Konsult varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, J Konsult jāapkopo un
jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja J Konsult mājaslapā, lai tālāk tos nodotu apstrādātājiem.
Leģitīmas intereses – ievērojot J Konsult intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta
sniegšana Lietotājam, J Konsult ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi
nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par J Konsult leģitīmajām interesēm ir
uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli J
Konsult pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – J Konsult ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī
sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
J Konsult ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
J Konsult var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem,
sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt J Konsult sīkdatņu
izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz J Konsult uzlabot
mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto J Konsult mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar
konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES
privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
J Konsult apstrādās Lietotāja personas datus 12 kalendāros mēnešus no personas datu iesniegšanas brīža vai ilgāk, ja citu
personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem
aktiem.
11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot J Konsult pakalpojumus vai sazinoties ar J Konsult, Lietotājs piekrīt J Konsult pakalpojumu sniegšanas
noteikumiem un nosacījumiem.
J Konsult nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no
nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, J Konsult pielieto
mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas,
analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
J Konsult rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas J Konsult vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas
datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai
Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši J Konsult deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības
partneriem nav atļauts apstrādāt J Konsult rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
J Konsult neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas
nav atkarīgs no J Konsult, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā J Konsult paziņos par to Lietotājam.
Tāpat J Konsult par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas
kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo
iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības
likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu J Konsult spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības
pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
J Konsult glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru
savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie J Konsult, lai saņemtu J Konsult rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus J Konsult rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no J
Konsult ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. J Konsult nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām,
kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas
izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie J Konsult vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar
jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar J Konsult iespējams izmantot epastu info@jkonsult.lv.
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas J Konsult (tel. 25707255 un epasts: info@jkonsult.lv).